Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Andel av biståndet i Afghanistan som försvinner i korruption?

Hej!

Det verkar inte vara helt lätt att reda ut frågan om korruption och bistånd med olika begrepp och tolkningar. Av det bistånd SIDA ansvarar för till specifikt Afghanistan, hur stor andel bedömer ni försvinner i form av korruption, annan brottslig verksamhet eller annan typ av svinn?

 Har ni annan data för just Afghanistan? Tex hur mycket av allt bistånd i landet som försvinner eller hur mycket offentliga medel eller investeringar i landet som bedöms förskingras genom direkt eller indirekt korruption?
Fredrik

Kommentarer

 • Hej Fredrik!

  Korruption är vanligt i fattiga och konfliktdrabbade länder. Afghanistan rankas av Transparency International som ett av de 20 mest korrupta länderna i världen.

  Men det är svårt att få fram tillförlitlig statistik på förekomsten av korruption. Korruption är mer än att bara ta emot eller ge mutor, eller förskingra pengar. Jäv och att gynna släkt och vänner vid upphandlingar eller tjänster ska tillsättas är vanliga former av korruption.

  Sida definierar korruption så här: Missbruk av förtroende, makt eller position för otillbörlig vinning.

  Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) konstaterar i en ny rapport Korruption i biståndet - en litteraturöversikt att ”varken korruptionens totala globala omfattning eller kostnad kan definitionsmässigt beräknas på ett tillförlitligt sätt”. Trots detta så förekommer ofta hänvisningar till korruptionsstatistik i samhällsdebatten. Det är problematiskt eftersom det inte går att kontrollera var uppgifterna kommer ifrån och hur beräkningarna gjorts.

  Exempelvis har en uppgift om att den årliga kostnaden för korruption i världen uppgår till omkring 2,6 biljoner dollar, eller fem procent av världens samlade BNP, spridits i media på senare år. Detta påstående menar två forskare (Wathne och Stephenson) vid det norska forskningscentret Chr. Michelsen-institutets resurscenter för antikorruption U4 är helt ogrundat.

  Eftersom korruption är ett allvarligt hinder för fred och utveckling jobbar Sida varje dag med att förebygga och motverka korruption och vi blir allt bättre på att upptäcka korruption i de projekt myndigheten stöder.

  Sida agerar på alla misstankar om oegentligheter och vi har en utredningsgrupp som följer upp sådana misstankar. Vi har också en visselblåsarfunktion där vem som helst kan anmäla misstankar om korruption. Om korruptionsmisstankarna bekräftas får det konsekvenser. Vi kan till exempel återkräva utbetalade biståndsmedel och avbryta avtal i förtid.

  De organisationer Sida samarbetar med blir också bättre på att anmäla misstankar om korruption. Våra samarbetspartners lämnar in en årlig finansiell redovisning, som granskas av oberoende revisorer. Multilaterala organisationer, som olika FN-organ, har interna revisionsmekanismer.

  Här kan du läsa mer om Sidas arbete mot korruption.

  Och här kan du ta del av vår senaste korruptionsrapport: Sidas hantering av misstankar om korruption och oegentligheter i biståndet.

  Vänliga hälsningar
  Catherine

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.