Sida har fått i uppdrag av regeringen att se över biståndet till Palestina, vad innebär uppdraget?

I Palestina bedriver Sida långsiktigt utvecklingssamarbete och bistår med humanitärt stöd för människor i nöd. Sidas arbete i Palestina styrs av strategier från regeringen. Målet är att bidra till en fredlig och hållbar tvåstatslösning grundad i internationell folkrätt. Utvecklingssamarbetet omfattar det av Israel ockuperade Palestina – Västbanken, inklusive östra Jerusalem, och Gaza.

Den 13 oktober beslutade regeringen att uppdra Sida att genomföra en fördjupad översyn av biståndet till Palestina. Detta innebär en granskning av all verksamhet och alla aktörer i Palestina som finansieras av svenskt bistånd, för att säkerställa att stödet går till aktörer som tar avstånd från terror och inte understödjer våld och antisemitism. Som del av uppdraget har regeringen beslutat om att pausa alla planerade utbetalningar till biståndsprojekt i Palestina, med undantag för det humanitära biståndet. Sida ska även se till att säkra att de humanitära principerna efterlevs och se över eventuella behov att stärka kontrollmekanismer. 
 
Uppdraget innebär en extra granskning utöver de befintliga uppföljnings- och kontrollmekanismer som myndigheten har. Sida säkerställer att biståndet går till rätt ändamål/mottagare genom ett metodiskt arbetssätt som innefattar noggrann granskning av projektförslag och samarbetspartners förmåga att hantera medel på ett korrekt sätt innan insatsbeslut fattas, och deras värdegrund. Sida följer sedan kontinuerligt upp och utvärderar de projekt och program som vi stödjer. Uppföljningen sker i flera olika steg och på olika sätt, till exempel genom externa revisioner i alla led, rapportering, utvärderingar och verksamhetsbesök. Vi följer mycket noga upp all verksamhet och agerar alltid på misstankar om oegentligheter. Om mottagaren inte lever upp till kraven som ställs kan samarbetet avbrytas. I våra avtal finns det dessutom en paragraf som gäller inom hela EU och i alla länder där Sida verkar, där avtalspartnern förbinder sig att säkerställa att medel inte vidareförmedlas till eller kommer organisationer eller personer till godo som återfinns på EU:s sanktionslista, där bland annat Hamas finns med. 
 
Läs mer och ta del av Sidas uppdrag på vår webbplats: Sida pausar utbetalningar till projekt i Palestina | Sida
Sida Kommunikationsenheten

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.